M O D L I T W A   Z A W I E R Z E N I A
J E Z U S O W I   M I Ł O S I E R N E M U


Jezu Najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu.
Wobec nieba i ziemi, świadom(a) swojej nędzy,
grzeszności i niewystarczalności,
oddaję się dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie
Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.


Ufając Twojej Miłosiernej Miłości
wyrzekam się na zawsze i całkowicie:
– zła i tego co do zła prowadzi
– demonów i wszelkich ich spraw i pokus
– świata i wszystkiego czym usiłuje mnie pociągać i zniewalać
– siebie i wszystkiego co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę.


Oddaję się Tobie Jezu, Najmiłosierniejszy Zbawicielu,
jako jedynemu mojemu Bogu i Panu,
jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia.
Z całą pokorą, ufnością i uległością
wobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli
oddaję Ci siebie:
– moje ciało, duszę i ducha
– całą moją istotę
– życie w czasie i w wieczności
– przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
– rozum, uczucia i pragnienia
– wszelkie zmysły, władze i prawa
– wolę i wolność moją
– wszystko czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi.


Nie zostawiam sobie nic, wszystko oddaję Twojej Świętej Woli
przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia.
Rozporządzaj mną jak chcesz, według Twojego Miłosierdzia.
Broń mnie i posługuj się mną
jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.
Jezu, ufam Tobie!


Amen.
   
 
  Poniedziałek to Dzień Pustyni – w tym dniu nie przyjmujemy gości.
W pozostałe dni zapraszamy od 10:00 do 18:00.

  Kochani,

Niemożliwe jest, by Bóg nie odpowiedział, gdy ktoś z ufnością woła o Jego Miłosierdzie, zwłaszcza gdy prosi Maryję o pomoc w tym wołaniu.

  „U Boga wszystko jest możliwe”.
„Stanie się tak jak prosisz, tylko nie zwątp w sercu”.
„Według wiary waszej niech się wam stanie”.
„Jeśli dwaj z was albo trzej o coś zgodnie prosić będą, to wszystkiego użyczy wam Ojciec Mój, który jest w niebie”.
„Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam”.

Chyba już czas byśmy zaczęli wołać potężnym głosem, w jedności, o Boże Miłosierdzie, dla ocalenia tego wszystkiego, co kochamy. Poprośmy Maryję o pomoc i osłaniajmy naszą modlitwą, postem, umartwieniem, złączonymi z Jezusem: naszych bliskich, Kapłanów, zakonników, siostry zakonne – cały Kościół, całą naszą Ojczyznę.


Złączmy się z Maryją w Nowennie Pompejańskiej
lub ofiarujmy nowenny Koronek do Bożego Miłosierdzia.

Dołączmy do tego nowenny z postu, dodajmy uczynki miłosierdzia, bo postem i modlitwą wszystko można wyprosić, zwłaszcza gdy poprze się to czynami miłości.

Ofiarujmy Komunie Św. wynagradzające.

Złączmy się w Nowennie przed Świętem Miłosierdzia i szczególnie w obchodach Święta Miłosierdzia, gdy wszystkie upusty Boże są dla nas otwarte.

W takiej jedności i miłości, w takim wspólnym wołaniu jest moc zdolna rozbić wszelkie bariery zła, by Boże Miłosierdzie mogło nas ogarnąć.

Jezus jest naszym Królem a Maryja Królową, na zawsze. Możemy być pewni pomocy, bo Bóg obiecał – gdy będziemy prosić.

  „Ja i Bóg stanowimy większość” – mówiła św. Teresa.
„Nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka Mojego” – zanotowała św. Faustyna słowa Jezusa.

Dlatego prosząc o Miłosierdzie, prosząc przez Maryję, już dziś możemy uwielbiać Boga i dziękować Mu za wszelkie łaski, których udzieli nam i naszym bliskim, Kapłanom, osobom konsekrowanym – całemu Kościołowi, całej naszej Ojczyźnie, bo obiecał i nie zawiedzie, bo nie może zawieść Jego Słowo.

Możemy dziś zawołać z Jerozolimą: „Miejcie ufność, dzieci, wołajcie do Boga, a wyrwie was z mocy, z ręki nieprzyjaciół. Ja zaś z ufnością powierzyłam Przedwiecznemu wybawienie wasze i rozradował mnie Święty miłosierdziem, jakie okaże wam prędko Przedwieczny, wasz Zbawca” (Ba 4,21n).

  G d y   c h c e s z   s i ę   w ł ą c z y ć   w e   w s p ó l n o t ę
Święta Faustyna opisując Zgromadzenie Miłosierdzia Bożego, ukazuje je jako Federację Wspólnot. Mówi: „Dał mi Pan poznać w trzech jakby odcieniach swą wolę, lecz to jedno jest. Pierwsze jest, gdzie dusze odosobnione od świata palić się będą w ofierze przed tronem Bożym i upraszać miłosierdzie dla świata całego… I wypraszać błogosławieństwo dla kapłanów i modlitwą swoją przygotowywać będą świat na ostateczne przyjście Jezusa. Drugie: jest modlitwa połączona z czynem miłosierdzia. Szczególnie bronić będą duszy dziecka przed złym. Modlitwa i czyn miłosierdzia zawiera w sobie wszystko, co te dusze czynić mają, a do grona ich mogą być przyjęte nawet najbiedniejsze, i w egoistycznym świecie będą się starały rozbudzić miłość, miłosierdzie Jezusa. Trzecie: jest modlitwa i uczynność miłosierdzia nie obowiązująca żadnym ślubem, lecz za ich wykonanie będą mieli udział we wszystkich zasługach i przywilejach całości. Do tego odcienia mogą należeć wszyscy ludzie na świecie żyjący (Dz.s.F. 1155-1157). I w listach do Ks. Sopoćko: „Widzę jasno, że nie tylko będzie zgromadzenie żeńskie i męskie, ale widzę, że będzie wielkie stowarzyszenie osób świeckich, do którego mogą wszyscy należeć i czynem przypominać miłosierdzie Boże, czyniąc miłosierdzie jedni drugim” (Listy świętej Faustyny, 15). To wszystko ma być jedną całością (por. Dz.s.F. 1155).
    Ponieważ jest wiele pytań dotyczących przyjmowania nowych członków do tych Wspólnot, przyjrzyjmy się temu, co przekazuje nam na ten temat św. Faustyna.
    O tzw. „trzecim odcieniu” (u nas jest to Krąg Miłosierdzia, który łączy we wspólnej modlitwie kapłanów, osoby konsekrowane i świeckich) mówi Święta, że może do niego przyłączyć się każdy człowiek, który zdecyduje się na wypraszanie Miłosierdzia Bożego światu a zwłaszcza „kapłanom i osobom zakonnym” i na „uczynność miłosierdzia” w ramach stanu życia jaki mu Wola Boża wyznaczyła.
    Bo pierwszym obowiązkiem jest tu wierność Bogu w codziennym życiu Jego Wolą, świadectwo życia w tym stanie, w jakim go Bóg umieścił. W ten sposób, mimo że nie związani ślubami „będą mieli udział we wszystkich zasługach i przywilejach całości” (Dz.s.F. 1157). Co do uczynków miłosierdzia („co do duszy” i „co do ciała”), jakie każdy ma pełnić, Święta doprecyzowuje: „potrójne jest wykonanie miłosierdzia: słowo miłosierne – przez przebaczenie i pocieszenie; drugie – gdzie nie możesz słowem, to modlić się; trzecie – uczynki miłosierdzia” (Dz.s.F. 1158). Stąd, jak widać, nie tylko chodzi o sam czyn. Potrzebna jest postawa serca, postawa miłosierdzia w stosunku do braci i sióstr (por. Krąg Miłosierdzia – na naszej stronie).

  [Uwaga. Wspólnota modlitewna – Krąg Miłosierdzia przynależąca do naszej Wspólnoty istnieje tylko w formie i na zasadach podawanych na naszej stronie. Chęć udziału w tej Wspólnocie można zgłosić bezpośrednio w Rybnie we Wspólnocie Sióstr. Inne organizacje podające nazwę Krąg Miłosierdzia nie są udziałem w naszej Wspólnocie i nie mają nic wspólnego z naszą działalnością.]

    Wspólnotom złączonym ślubami, klauzurowym i czynnym, zostawia św. Faustyna jasne kryteria doboru członków spośród kandydatek i kandydatów. Ponieważ obecnie przyjmujemy już kandydatki i kandydatów do wszystkich rodzajów Wspólnot dla większej jasności w tej materii, spróbujemy przytoczyć kryteria jakie tu stawia św. Faustyna w swoich pismach, by odpowiedzieć na przedstawiane pytania i wątpliwości.
    Święta notuje: „Postulat. Wiek przyjęcia. Każda osoba może być przyjęta od piętnastu do trzydziestu lat. Na pierwszym miejscu trzeba uważać na ducha, jakim jest przejęta dana osoba i na charakter, czy ma silną wolę i odwagę iść śladami Jezusa, i to z weselem i radością, bo wesołego dawcę Bóg miłuje; musi mieć wzgardę świata i samej siebie. Brak posagu nie będzie nigdy przeszkodą w przyjęciu; także muszą być wszystkie formalności jasne, zawikłań nie przyjmować” (Dz.s.F. 542).
    I co to znaczy obecnie? Wiek przyjęcia traktowany jest indywidualnie i uzależniony jest od dojrzałości indywidualnej, gotowości podjęcia formacji w kierunku przedstawionym przez św. Faustynę i możliwości, otwartości w podejmowaniu reformy swojego życia.
    Z innych wymogów stawianych przez Świętą, dojaśnienia wymaga także stwierdzenie: „musi mieć wzgardę świata i samej siebie”, co nie oznacza jakichś negatywnych, twardych postaw, a dystans i gotowość przekraczania i zmiany, ze względu na miłość do Jezusa stawianą na pierwszym miejscu, ponad wszystkim. Jak czytamy w następnych akapitach Dzienniczka, sprawdzić tu należy czy „ma dobrą wolę i szczerą chęć służenia Bogu” (Dz.s.F. 543).
    Innymi cechami, jakich oczekuje św. Faustyna są: pokora (Dz.s.F. 544, 576, 562, 568, 538, 532), wierność (Dz.s.F. 544), pragnienie zbawienia dusz (Dz.s.F. 539, 531), świadomość swojej słabości (Dz.s.F. 576, 538, 542), gotowość do walki z pokusami i z własnymi wadami (Dz.s.F. 1823, 538), pragnienie wielbienia, głoszenia i wypraszania Miłosierdzia Bożego światu a zwłaszcza kapłanom i osobom zakonnym (Dz.s.F. 570, 539, 531), ufność, której tak bardzo pragnie Jezus (Dz.s.F. 548).
    W pismach św. Faustyny znajdujemy wiele wskazówek określających jakiej Wspólnoty oczekuje Jezus, a także wiele obietnic jakie zostawia.
    Gdy otrzymujemy tyle łask Boga, tak wielkie Jego Miłosierdzie, podjęcie powyższych wymagań wydaje się być całkowicie uzasadnione.

 

Z g ł o s z e n i a   k a n d y d a t e k :
Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia
Al. Kasztanowa 6
96514 Rybno
tel. + 46 / 861.15.51
e-mail: poczta@misericordiadei.eu

Z g ł o s z e n i a   k a n d y d a t ó w :
Wspólnota Braci Sług Bożego Miłosierdzia
ul. Wyszogrodzka 30
96514 Rybno
tel. + 532.207.472
e-mail: sludzybm@gmail.com


  U w a g a !
Ponieważ zdarzają się przypadki, że ktoś wprowadza w błąd naszych braci i siostry, podszywając się pod naszą Wspólnotę lub Krąg Miłosierdzia – informujemy, że tylko przez tę stronę podajemy bieżące wiadomości ze Wspólnoty i Kręgu Miłosierdzia. Kontakt ze Wspólnotą jest tylko przez tę stronę oraz e-mail: poczta@misericordiadei.pl; poczta@misericordiadei.eu, lub przez telefon domowy w Rybnie.

  Przepraszamy, ale nie jesteśmy w stanie odpisać na wszystkie listy i maile, które otrzymujemy. Zapewniamy, że Was samych, Wasze rodziny, Wasze intencje, cierpienia, problemy, radości oddajemy Bogu w naszych codziennych modlitwach. Zawierzamy Was wszystkich Bożemu Miłosierdziu.

  Wszystkich, którzy chcą podzielić się radością z otrzymanych łask, zachęcamy do przesłania świadectw pocztą tradycyjną lub e-mail.
 
  Z   A R C H I W U M   P R A S Y   K A T O L I C K I E J :

6 I 2008  Marcin Jakimowicz Gość Niedzielny [artykuł z numeru 1/LXXXV]
Z e m s t a   m n i s z e k   b ę d z i e   s ł o d k a

Gdy zajrzeliśmy tu ponad rok temu, cud gonił cud. Niewiele się zmieniło. Rolnicy w Rybnie błogosławią ubiegłoroczne wiosenne przymrozki, siostry odwiedza wierna kopia Ojca Pio, mnóstwo ludzi wychodzi z depresji i dotyka Bożego miłosierdzia. A mniszki? Parzą herbatę…

4 II 2007  Jadwiga Knie-Górna Przewodnik Katolicki [artykuł z numeru 5/2007]
M y   t y l k o   r o b i m y   h e r b a t k ę

Po ludzku patrząc, u sióstr w Rybnie nie ma nic. Stary, 200-letni, walący się, wspólnotowy dom, dookoła łąki, pola… Trzeba mieć dużą wyobraźnię, aby to miejsce nazwać klasztorem, a jednak rzeczywiście czuje się, jakby tutaj nawet powietrze było inne…

3 IX 2006  Marcin Jakimowicz Gość Niedzielny [artykuł z numeru 36/LXXXIII]
T r ą b a   p o w i e t r z n a

— Byłyśmy już wyczerpane przerzucaniem siana. I wtedy westchnęłam: Panie Boże, świętym pomagałeś, a nam nie pomożesz? I wtedy na bezchmurnym niebie zjawiła się trąba powietrzna

18 VIII 2006  Tygodnik Katolicki Niedziela
P i ę c i o l e c i e   n a j m ł o d s z e g o   z g r o m a d z e n i a
k l a u z u r o w e g o   w   P o l s c e

Czerwone welony i płaszcze, białe habity – tak ubierają się siostry z najmłodszego zgromadzenia klauzurowego w Polsce – Wspólnoty Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia. Siedem sióstr zamieszkuje w starej
  zabytkowej plebanii w Rybnie koło Sochaczewa w diecezji łowickiej…